top of page

Noty prawne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU WWW.JADLOSPISY.PL

 

I. Definicje.

1.     Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług Poradni Dietetycznej Jadłospisy.pl poprzez jej serwis internetowy www.jadlospisy.pl;

2.     Poradnia Dietetyczna – Poradnia Dietetyczna Jadłospisy.pl Maria Jagiełło wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 4375 prowadzonej przez Burmistrza Rzgowa, numer identyfikacji podatkowej NIP 729-112-45-25, Regon: 100806680;

3.     Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Serwisu  świadczonych przez Poradnię Dietetyczną  oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

4.     Serwis – strona internetowa WWW.jadlospisy.pl;

5.     Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Serwisu zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Poradnią Dietetyczną a danym Użytkownikiem o treści ustalonej Regulaminem;

6.     E – wizyta – płatna usługa którą Poradnia Dietetyczna Jadłospisy.pl świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika polegająca na:

·      analizy Twojego obecnego sposobu żywienia ze wskazaniem mocnych i słabych punktów

·      wskazówek dotyczących zmian w codziennym żywieniu

·      zaleceń dietetycznych z przykładowym schematem żywienia

·      wykazu produktów oraz potraw zalecanych i niewskazanych w diecie;

7.     Dieta indywidualna on-line – płatna usługa którą Poradnia Dietetyczna Jadłospisy.pl świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika polegająca na ułożeniu indywidualnego jadłospisu 7-dniowego;

8.     Dieta odchudzająca dla kobiet/mężczyzn – pakiet dietetyczny – płatna usługa którą Poradnia Dietetyczna Jadłospisy.pl świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika polegająca na przesłaniu gotowego pakietu zawierającego:

·      Wzorcowy jadłospis 28-dniowy w zbilansowanej diecie odchudzającej na 1500 kcal/2000kcal

·      Schemat żywienia w racjonalnym odchudzaniu bez efektu jojo

·      Wykaz produktów i potraw zalecanych i przeciwwskazanych w zbilansowanej diecie ubogo energetycznej

·      Zalecenia dietetyczne dla osób odchudzających się

9.     Jadłospisy wzorcowe – płatna usługa którą Poradnia Dietetyczna Jadłospisy.pl świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika polegająca na przesłaniu gotowego jadłospisu opracowanego w oparciu o aktualne normy żywienia z zachowaniem wzorcowych zasad planowania codziennego żywienia;

10.   Kwestionariusz Żywieniowy – formularz znajdujący się w Serwisie, którego wypełnienie i przesłanie jest niezbędne do realizacji usług on-line;

 

II. Postanowienia ogólne.

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu,  w szczególności korzystania z usług: E – wizyta, Dieta indywidualna on-line, Dieta odchudzająca dla kobiet/mężczyzn – pakiet, Jadłospisy wzorcowe. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług;

2.     Właścicielem i administratorem Serwisu jest Poradnia Dietetyczna Jadłospisy.pl Maria Jagiełło;

3.     Regulamin stanowi integralną część Umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu;

 

III. Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu

1.     Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której Poradnia Dietetyczna świadczy drogą elektroniczną niektóre usługi Serwisu informuje Użytkowników, iż korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem;

2.     Poradnia Dietetyczna zastrzega sobie prawo do  zmiany parametrów poszczególnych usług świadczonych odpłatnie i nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji;

3.     Usługi świadczone przez Poradnię Dietetyczną za pośrednictwem Serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów;

 

IV . Warunki świadczenia  odpłatnych Usług Serwisu

1.     Usługami Serwisu świadczonymi Użytkownikowi przez Poradnię Dietetyczną odpłatnie są:

·      E-wizyta (przez mail/Skype)

·      Dieta indywidualna on-line;

·      Dieta odchudzająca dla kobiet – pakiet;

·      Dieta odchudzająca dla mężczyzn – pakiet;

·      Jadłospisy wzorcowe;

·      Programy dla firm, instytucji i placówek oświatowych;

3. Użytkownikiem usług: E-wizyta, dieta indywidualna on-line, dieta odchudzająca dla kobiet – pakiet, dieta odchudzająca dla mężczyzn – pakiet, jadłospisy wzorcowe może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła lat 16 (szesnaście) oraz zaakceptowała Regulamin;

4. Korzystanie z usług w zakładce Dietetyk on-line świadczonych Użytkownikom przez Poradnię Dietetyczną odpłatnie wymaga w szczególności: dokonania wyboru usługi oferowanej w zakładce dietetyk on-line; rzetelnego wypełnienia kwestionariusza żywieniowego; dokonania wymaganej opłaty.

5. Prawidłowo złożone zamówienie przez Użytkownika na usługi z zakładki Dietetyk on-line zostanie zrealizowane przez Poradnię Dietetyczną w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania na koncie bankowym Poradni Dietetycznej wniesionej przez Użytkownika opłaty. Ewentualne wydłużenie czasu realizacji możliwe w przypadku indywidualnych uzgodnień przy składaniu zamówienia;

6. Jako realizację usługi oferowanej w ramach Dietetyk on-line Poradnia Dietetyczna rozumie przesłanie na wskazany adres mailowy zamówionego opracowania lub przeprowadzenia wizyty przez Skype;

7. Użytkownik  przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż założone efekty mają charakter informacyjno-statystyczny i osiągane indywidualnie rezultaty mogą się różnić;

8. Przed skorzystaniem z usług zawartych w zakładce Dietetyk on-line Serwisu, Poradnia Dietetyczna zaleca ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.

9. Poradnia Dietetyczna nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia kwestionariusza żywieniowego oraz niewłaściwego zastosowania informacji zawartych w Serwisie;

10. Poradnia Dietetyczna oferuje usługi mające charakter zaleceń i sugestii dotyczących żywienia Użytkowników w oparciu o specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, ale korzystanie z nich jest dobrowolną decyzją Użytkownika – podjętą wyłącznie na jego odpowiedzialność;

11. Realizacja usług w ramach: Programy dla firm, instytucji i placówek oświatowych odbywa się po indywidualnym uzgodnieniu z zamawiającym zakresu, formy, ceny i terminu realizacji za usługę;

 

V. Opłaty.

1.     Opłatami za korzystanie z płatnych usług Serwisu obciążany jest zamawiający je Użytkownik. Wysokość opłat publikowana jest w zakładce Cennik Serwisu oraz potwierdzana przez Użytkownika w momencie składania zamówienia;

2.     Płatności za usługi Serwisu mogą być realizowane za pośrednictwem  systemu Dotpay polegającego na przyjmowaniu płatności w szczególności bezgotówkowych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych lub przelewem na konto bankowe umieszczone w zakładce Kontakt;

3.     W przypadku płatności przez Użytkownika  za usługi Serwisu za pomocą systemu Dotpay obsługę płatności prowadzi  Dotpay Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków;

 

VI. Reklamacje

1.     Ze względu na charakter sprzedawanych usług w Serwisie (świadczenia, które z uwagi na ich charakter wytworu intelektualnego nie mogą zostać zwrócone), Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”;

2.     Użytkownik może złożyć reklamację jedynie w przypadku:

 • niedotrzymania terminu realizacji zamówienia zgodnego z Regulaminem;

 • technicznych problemów z otworzeniem plików z rozszerzeniem *.doc/*.docx – w takim przypadku zamówienie zostanie przesłane jako niesformatowany tekst o rozszerzeniu *.txt;

 • kiedy zamówienie odbiega od informacji zawartych w wypełnionym przez Użytkownika Kwestionariuszu Żywieniowym – wówczas Użytkownik może się ubiegać o korektę przesłanego wcześniej zamówienia;

3.     Reklamacji nie podlega zamówienie niezadowalające Użytkownika, ale zgodne z wypełnionym przez Niego Kwestionariuszem Żywieniowym;

 

VII. Postanowienia końcowe.

1.     Poradnia Dietetyczna  zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny;

2.     W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Poradnia Dietetyczna poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu;

3.     Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie;

4.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego;

5.     W przypadku rozstrzygania sporu na drodze  sądowej  będzie to właściwy rzeczowo polski sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Poradni Dietetycznej Jadłospisy.pl , według przepisów prawa polskiego i w języku polskim;

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Dietetyczna Jadłospisy.pl Maria Jagiełło z siedzibą: ul. Rzgowska 170, 93-311 Łódź.
W sprawie ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: mariajagiello@jadlospisy.pl(z dopiskiem w „Dane osobowe”)
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);

 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

 3. sprzedaż usług oferowanych przez Poradnię;

 4. dochodzenie roszczeń;

 5. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;

 6. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

 7. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Poradni.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;

 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Poradnię działaniami realizowanymi w imieniu poradni;

 2. firmom kurierskim i pocztowym, jeśli będą dostarczać do Państwa przesyłki;

 3. kancelariom prawnym, którym Poradnia zleciła np. prowadzenie postępowania;

 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu płatności w celu ich realizacji (w tym przypadku firmie Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą: 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72, tel.: +48 12 688 26 00, email: bok@dotpay.pl, która staje się samodzielnym administratorem tych danych i przetwarza je wyłącznie we własnych celach, z zachowaniem wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO).

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Poradnię do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

 2. okres, przez jaki są świadczone usługi;

 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych;

 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;

 5. przeniesienia Państwa danych osobowych do wskazanego podmiotu.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Poradnię mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

Korzystanie z usług oferowanych przez Poradnię, w tym przede wszystkim umówienie się na wizytę w celu uzyskania porady dietetycznej czy zamówienie innej usługi świadczonej przez Poradnię za pośrednictwem Internetu lub wysłanie zapytania dotyczącego działalności Poradni, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z powyższym, gdyż bez tych danych realizacja danej usługi nie będzie możliwa.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres mariajagiello@jadlospisy.pl, w temacie maila należy wpisać dokładnie „Wycofanie zgód”.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na adres e-mail: mariajagiello@jadlospisy.pl(w temacie „Dane osobowe”).

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:

 • do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),

 • do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out.

Korzystamy z technologii DoubleClick, która wyświetla bannery na różnych stronach internetowych, zbiera informacje o użytkownikach odwiedzających te strony, w celu dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu użytkownika. Pliki te mają pomóc w świadczeniu usług docierania do konkretnych kategorii odbiorców na rzecz wydawców i reklamodawców. DoubleClick korzysta z plików cookie, by pokazywać trafniejsze reklamy. Niektóre typowe zastosowania to wyświetlanie reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, poprawa raportów o skuteczności kampanii oraz pomijanie reklam, które użytkownik już widział. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Czasami taki plik zawiera dodatkowy identyfikator podobny do identyfikatora pliku cookie. Wskazuje on kampanię reklamową, której odbiorcą był użytkownik. DoubleClick nie zapisuje jednak w pliku cookie żadnych informacji umożliwiających identyfikację.

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Należy w takiej sytuacji odwiedzić stronę aboutads.info

Użytkownik witryny może samodzielnie wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej:

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox: W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia użytkownika w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Internet Expolorer: W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Opera: Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari: W menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące plików cookies

Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

Informujemy, że brak akceptacji niektórych plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

bottom of page